Gmina Tuczępy położona jest w obrębie Niecki Połanieckiej, należącej do makroregionu Niecka Nidziańska, zajmuje obszar o powierzchni 8 374 ha. W jej skład wchodzi 15 sołectw:

 • Brzozówka,

 • Chałupki,

 • Dobrów,

 • Góra,

 • Grzymała,

 • Januszkowice,

 • Jarosławice,

 • Kargów,

 • Niecisławice,

 • Niziny,

 • Podlesie,

 • Rzędów,

 • Sieczków,

 • Tuczępy,

 • Wierzbica.

Ukształtowanie terenu wykazuje w większości jednorodny charakter o falistej rzeźbie. Elementem dominującym w krajobrazie gminy są ciągi płaskich wzniesień i garbów. Gmina położona jest na średniej wysokości od 190 do 240 m n.p.m. Jej obszar poprzecinany jest gęstą siecią kanałów i małych cieków wodnych należących do zlewni rzeki Wschodniej, płynącej wzdłuż południowej granicy gminy.

Tuczępy zajmują południowo-wschodnią część województwa świętokrzyskiego, wchodząc w skład powiatu buskiego, podobnie jak sąsiadujące z nimi: Stopnica (strona pd. i zach.) oraz Gnojno (strona pn.). Wschodnimi sąsiadami Tuczęp są gminy: Szydłów (pn. -wsch.), Staszów, Rytwiany oraz Oleśnica (pd. – wsch.), należące do powiatu staszowskiego.