KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997r. Nr 78 poz. 483)
 
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)