Tuczępy, 2020-03-20

Znak:BGK-I.6733.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) , art. 10 § 1 i art. 40 § 5 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256) zawiadamia się  o wszczęciu na wniosek  z dnia 24.02.2020 r., ALGO POLAND Sp. z o.o.,z siedzibą w Radomiu za pośrednictwem pełnomocnika P. Jadwigi Gołąbek, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

„Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0207 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej:

- budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie

   na fundamencie płytowym)

- montaż anten odbiorczo-nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,

- wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjne)

- budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna)

Obiekt jest obiektem bezobsługowym.

 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 926 ,położonej w miejscowości Wierzbica, obręb 0015 Wierzbica, jednostka ewidencyjna Tuczępy, gm. Tuczępy

 

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Tuczępach wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, pokój nr 16

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.