BGK-III.6845.4.2020

Tuczępy, dnia 20.03.2020 r.

 

Wykaz nr 4/2020

Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Podstawa prawna:         

Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 ), art. 30 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r poz.506 z późn zm),uchwala Rady Gminy Tuczępy nr XVI/124/2008 z dnia 16 grudnia 2008r., uchwala Rady Gminy Tuczępy nr XVI/123/2008 z dnia 16 grudnia 2008r

 

 

Lp

 

Numer działki/

lokal

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości/ powierzchnia

 

 

Okres

 dzierżawy/ najmu

Przeznaczenie nieruchomości

Wywoławcza wysokość opłat z tytułu rocznego czynszu dzierżawnego /miesięcznego czynszu najmu

 

Termin wnoszenia opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

własność

Sposób zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

8

9

10

1

 

Działka nr ewid. 681

 

własność Gmina Tuczępy

KW

KI1B /00036584/5

 

Grzymała

Grunt rolny o powierzchni 1,01 ha w klasie IVa, obecnie dzierżawiony, wykorzystywany na cele rolnicze. Nieruchomość pochodzi z PFZ. Dzierżawcą jest osobą, która dzierżawiła grunt przez ostatnie 3 lata.

do 3 lat

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy przyjętym uchwałą Rady Gminy w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dn 28.12.2001r., działka nr 593/2 w obrębie Grzymała w części południowej na głębokości ca 60 m w kierunku północnym od drogi leży na obszarach oznaczonych symbolem MU- tereny zabudowy zagrodowej przeznaczonej do adaptacji i uzupełnienia z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz usługowej z zakresu podstawowego pozostała część działki to obszar użytków rolnych o średniej przydatności rolniczej, na których dopuszcza się zabudowę służącą produkcji i własnemu przetwórstwu rolnemu

 

70,00 zł/ ha

do 30 grudnia każdego roku

- może ulec zmianie w odniesieniu do komunikatu Prezesa GUS o średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tuczępach przez okres 21 dni, od20.03.2020 r do10.04.2020r.Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej, www.tuczepy.bip.net.pl oraz w prasie lokalnej