Tuczępy, 2020-03-20

BGK-III.6840.4.2020

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 poz. 506 z poźn zm. ) art. 28, art. 37 ust. 1 , art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020 poz 65 z poźn. zm. ) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. ( Dz. U. z 2014 poz. 1490  poźn zm.) Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dn. 19 września 2019r.

Wójt Gminy Tuczępy ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne w miejscowości Tuczępy

 

Oznaczenie i pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Minimalne postąpienie

Wadium

Dodatkowe informacje

 

 

nr ewid. 1423 o pow. 0,22 ha w obrębie Tuczępy

 

KW KI1B/00036585/2

Nieruchomość niezabudowana oraz nie ogrodzona, dojazd do działki zapewniony poprzez drogę asfaltową. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość sklasyfikowana jako R IV b. Porośnięta wysoką trawą i krzewami. Teren działki równy. Działka posiada regularny kształt prostokąta

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy przyjętym uchwałą Rady Gminy w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dn 28.12.2001r., działka leży na obszarach użytków rolnych o średniej przydatności rolniczej, na których dopuszcza się zabudowę służącą produkcji i własnemu przetwórstwu rolnemu

 

 

6800 zł

 

70 zł

 

680 zł

1.Nieruchomości podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podst. art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy Podatek od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.106)

2.Do ceny nieruchomości zostanie doliczona cena sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 450 zł

3. Nieruchomość pochodzi z Państwowego Funduszu Ziemi

 

 

  • Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:Przetarg odbędzie się dn. 21.04.2020r. (wtorek) w budynku Urzędu Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy,(pok. nr 3)  o godz.10.00

 

  • Obciążenia nieruchomości: Na nieruchomościach nie ciążą żadne zobowiązania

 

  • Wadium: Wpłatę wadium należy uiścić w formie pieniądza do dnia 16.04.2020r. na konto Banku Spółdzielczego w Stopnicy nr konta: 49851910150020000702630012, tytułem: „Wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 1423 w miejscowości Tuczępy ”. Terminowe wniesienie wadium jest podstawą do brania udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostaje zajęte na poczet zapłaty za nieruchomość, pozostałym członkom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu, zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi osobie, która została wybrana jako nabywca i bez usprawiedliwienia odstąpiła od podpisania umowy, o którym zostanie powiadomiona w ciągu 21 dni od wygrania przetargu.

 

  • Postąpienie:  Przetarg rozstrzygnie sięjeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą oraz co najmniej jedno postąpienie, które nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, minimalne postąpienia zostały określone w tabeli.
  • Uczestnicy przetargu powinni przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód osobisty,

- potwierdzenie wpłaty wadium,

- ewentualne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez pracownika Urzędu Gminy

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz o przetwarzaniu danych osobowych ( do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Tuczępach)

 

  • Potencjalny nabywca nie musi spełniać warunku bycia rolnikiem indywidualnym gdyż zgodnie z art.2a ust.3 pkt. 1a ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2019 poz.1362) osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną o pow. do 1,00 ha.
  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca
  • Wykaz obejmujący w/w nieruchomości podany był do publicznego wglądu przez okres od 04.11.2019 r.-25.11.2019r.

 

  • Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny i ogłoszenia tego publicznie.

 

 Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, opublikowaniu na www.tuczepy.bip.net.pl, na stronie: www.tuczepy.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Tuczępy