ZARZĄDZENIE NR 20 /2020

WÓJTA GMINY TUCZĘPY

z dnia 5 marca 2020 r.


 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tuczępy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r.,poz.684 i 1504) oraz postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 184), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wyznacza się miejsca na terenie Gminy Tuczępy na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. według wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Obwieszczenia i plakaty winny być umieszczane w taki sposób, by nie powodowały szkód oraz nie zasłaniały urzędowych obieszczeń wyborczych.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tuczępy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Tuczępy

z dnia 5 marca 2020 r.

Wykaz

miejsc przeznacz na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Tuczępy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


 

 

NAZWA SOŁECTWA

 

 

MIEJSCE UMIESZCZENIA

Brzozówka

 

Tablica ogłoszeń

Chałupki

 

Tablica ogłoszeń

Dobrów

 

Tablica ogłoszeń

Grzymała

 

Tablica ogłoszeń

Góra

 

Tablica ogłoszeń

Januszkowice

 

Tablica ogłoszeń

Jarosławice

 

Tablica ogłoszeń

Kargów

 

Tablica ogłoszeń

Nieciesławice

 

Tablica ogłoszeń

 

Niziny

 

Tablica ogłoszeń

Podlesie

 

Tablica ogłoszeń

Rzędów

 

Tablica ogłoszeń

Sieczków

 

Tablica ogłoszeń

Tuczępy

 

Tablica ogłoszeń

Wierzbica

 

Tablica ogłoszeń