Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: Budowa fermy drobiu, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 286, 287 w obrębie Wierzbica, gmina Tuczępy

Tuczępy, dnia 2018-07-10

 

Znak:BGK-I.6220.7.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Tuczępy, działając na podstawie art. 29, art.  30 i art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.07.2018 r. wpłynął wniosek Pana Grzegorza Bujaka, działającego na rzecz Solid Techprojekt Sp. z o.o., ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce, pełnomocnika firmy EKOPLON Sp. z o.o. sp. k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie fermy drobiu, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 286, 287 w obrębie Wierzbica, gmina Tuczępy

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęto stosowne postępowanie. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Tuczępy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą :

·                     Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach

·                     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

·                     Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

·                    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor RZGW w Krakowie.

Wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko dotyczące przedmiotowej  inwestycji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju  nr 17 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępnia się na stronie internetowej: http://www.tuczepy.bip.net.pl/, zakładka: Środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, tj. od 11.07.2018 r. do 09.08.2018 r. w Urzędzie Gminy w Tuczępach pok. nr 12 w godzinach pracy: pon.- czw. od 07.00 do 15.00, w piątek od 07.30 do 15.30.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Załączniki

Raport_FD_Wierzbica_03.07.2018 (11.1MB)    
Wniosek o wydanie decyzji środow. (834.7kB)    
zał. nr 2 PZT Wierzbica_06.2018 (6.1MB)    
zał. nr II inwentaryzacja Wierzbica (9.8MB)    
Zał. P1. Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0. (1.6MB)    
Zał. P2. Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0. (1.5MB)    
Zał. P3. Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom 0,0. (1.5MB)    
Zał. P4. Izolinie stężeń średniorocznych amoniak – poziom 0,0. (1.5MB)    
Zał. P5. Izolinie stężeń maksymalnych amoniak – poziom 0,0. (1.6MB)    
Zał. P6. Izolinie stężeń średniorocznych siarkowodoru – poziom 0,0. (1.5MB)    
Zał. P7.Izolinie stężeń maksymalnych siarkowodoru – poziom 0,0. (1.6MB)    
Zał. P8. Izolinie stężeń średniorocznych tlenków azotu – poziom 0,0. (1.5MB)    
Zał. P9.Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu – poziom 0,0. (1.6MB)    
Zał. P10. Izolinie opadu pyłu. (1.5MB)    
Zał. P11. Wyniki obliczeń opadu pyłu. (2.9MB)    
Zał. P12. Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów dla wszystkich substancji. (7.9MB)    
Zał. P13. Dane wprowadzone do programu (1.5MB)    
Zał. P14. Tło zanieczyszczeń. (349.9kB)    
Załącznik nr H1.1 Mapa akustyczna pora dnia (3.4MB)    
Załącznik nr H1.2 Mapa akustyczna pora nocy (3.4MB)    
Załącznik nr H2 Dane wejściowe do analiz (50.5kB)    
Załącznik nr H3 Histogram czasu pracy (85kB)    
Załącznik nr H4 Wyniki obliczeń w punktach (30.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2018-07-10 11:23:52
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2018-07-10 14:03:18
Ostatnia zmiana:2018-07-11 07:03:20
Ilość wyświetleń:262