Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji: „Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach”- Etap II- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nizinach i Januszkowicach”

Kielce, dnia 14 czerwca 2018 r.

WOO-I.4260.21.2017.KSz.16

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że na wniosek Gminy Tuczępy  w dniu 14.06.2018 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4260.21.2017.KSz.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków
w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach”- Etap II- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nizinach i Januszkowicach”,
realizowanego przez Gminę Tuczępy działającą za pośrednictwem Pełnomocnika – Pana Józefa Felińskiego, EKOWATER Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.

 

            Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 18.06.2018 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w terminie
14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego (poprzez ePUAP) do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), którego obowiązki pełni obecnie Poczta Polska S.A.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek w obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35 (w godzinach pracy urzędu) oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach - ul. Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 113, w godzinach 730 – 1530.

Metadane

Źródło informacji:RDOŚ Kielce
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2018-06-18 11:58:57
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2018-06-18 12:00:34
Ostatnia zmiana:2018-06-18 12:00:42
Ilość wyświetleń:194