Zamknij okno Drukuj dokument

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Tuczępy, 2018-05-22

Znak:BGK-I.6733.4.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) , art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

 

Wójt Gminy Tuczępy

 

podaje do wiadomości, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A działającej  poprzez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka- firma AZAKO, ul. Westerplatte 45, 26-300 Opoczno, została wydana w dniu 22.05.2018 roku decyzja Znak:BGK-I.6733.4.2018, Nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

Budowa i przebudowa ok. 300,0 m (0,3 km) odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 52, 54, 53/1, 57, 60, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 111/1 oraz części pasa dróg publicznych o kategorii gminnej o numerach ewidencyjnych 183/1 oraz 298, położonych w miejscowości Wierzbica, gmina Tuczępy.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Tuczępy w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające  to żądanie

 

Ww decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Tuczępy.

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba - Kierownik Referatu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Pałka
Data wprowadzenia:2018-05-22 12:33:05
Opublikował:Katarzyna Pałka
Data publikacji:2018-05-22 12:35:16
Ostatnia zmiana:2018-05-22 12:35:22
Ilość wyświetleń:253