Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ I WESOŁEGO MIASTECZKA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W TUCZĘPACH W DNIU 15 SIERPNIA 2018 r.

<>

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ I WESOŁEGO MIASTECZKA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W TUCZĘPACH

W DNIU 15 SIERPNIA 2018 r.

1. ORGANIZATOR
Gmina Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

tel. faks.: 41-3533135

e-mail: urzad@tuczepy.pl

2. ZAKRES I MIEJSCE OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej  i wesołego miasteczka w dniu 15 sierpnia 2018r. , w czasie trwania imprezy, w sposób zapewniający sprawną obsługę gości.
W zakres obsługi wchodzi:
1) Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy) w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej niż  0,3 l.
2) Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, szaszłyki itp.)
3) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.
4) Sprzedaż innych produktów typu: lody, gofry, popcorn, wata cukrowa, itp. 
5) Organizacja wesołego miasteczka (po uprzednim ustaleniu z Organizatorem miejsca i wielkości) obsługa urządzeń rekreacyjnych takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, zamki, trampolina, itp.

6) Zapewnienie miejsc siedzących wraz ze stołami pod parasolami w ilości nie mniejszej niż dla 100 osób.
7) Utrzymanie porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej i  wesołego miasteczka, w tym uprzątnięcie po zakończeniu imprezy.

8) Zorganizowanie  animacji dla dzieci typu: zabawa z bańkami mydlanymi, balonami, itp.,

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca  otrzyma od Organizatora wyłączność.

Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 
3. WYBÓR OFERT
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą powiadomiony zostanie o tym fakcie telefonicznie i zaproszony do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.

2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator zaproponuje zawarcie umowy kolejnemu Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

4. PROCEDURA

4.1 Kryteria oceny ofert:
? Cena oferty: 100%.

Podana kwota ma być kwotą jaka wpłynie na konto Organizatora.

4.2 Termin składania ofert: 24.04.2018r.

4.3 Miejsce składania ofert :

Urząd Gminy w Tuczępach

Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat Urzędu pokój nr 12.

 

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera brana jest pod uwagę data i godzina jej dostarczenia do siedziby Organizatora.
4.4 Termin otwarcia ofert : 25.04.2018 r.

4.5 Termin rozstrzygnięcia ofert : 25.04.2018 r.


5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1 Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonej kopercie podpisanej

„Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną i wesołego miasteczka - Dożynki Gminne Tuczępy 2018”.

Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.INFORMACJE DODATKOWE

1.      Podczas trwania imprezy czynne będą sklepy spożywczo-przemysłowe zlokalizowane w okolicach odbywającej się imprezy, w których dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

2.      Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele sołectw mogą prowadzić sprzedaż drobnych produktów gastronomicznych i zabawek o charakterze regionalnym i lokalnym.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

5.      Organizator zapewnia ochronę imprezy.


7. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
a) Formularz oferty.
b) Parafowany projekt umowy, na każdej stronie,
c) Aktualna decyzja o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
d) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Załączniki

oferta (13.8kB)    
umowa (15.3kB)    
Zarządzenie Wójta Gminy Tuczępy (2.1MB)    

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Pałka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Pałka
Data wprowadzenia:2018-04-17 10:01:18
Opublikował:Katarzyna Pałka
Data publikacji:2018-04-17 10:04:53
Ostatnia zmiana:2018-04-17 10:05:02
Ilość wyświetleń:246