Zamknij okno Drukuj dokument

Dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty ogłasza konkurs na stanowisko Starszego referenta w Samorządowym Centrum Oświaty w Tuczępach

Dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty

ogłasza konkurs na stanowisko

Starszego referenta

w Samorządowym Centrum Oświaty w Tuczępach

 

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

2. wykształcenie wyższe ekonomiczne

3. minimum półroczny staż pracy w dziale księgowości oświatowej

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Wymagania dodatkowe

a. Znajomość przepisów ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości.

b. Znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy.

c. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

d. Znajomość obsługi programu VULCAN

 

Wymagania  związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), Internetu,  programów księgowych,  programu ZUS-płatnik, programu SIO oraz sprzętu biurowego.

2. Znajomość zagadnień gospodarki finansowej jednostki budżetowej, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.

3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela  oraz prawa podatkowego.

4. Minimum półroczne doświadczenie zawodowe w księgowości - preferowane w jednostkach sektora finansów publicznych.

5. Minimum półroczne doświadczenie zawodowe  w jednostkach oświatowych w zakresie prowadzenia kadr i płac z uwzględnieniem specyfiki obowiązującej w placówkach oświatowych.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku starszego referenta

1.      terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkół

2.      przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym obsługiwanych jednostek

3.      przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników

4.      przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków bieżących we współpracy z głównym księgowym

5.      sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego

6.      prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w szkołach

7.      współpraca z pracownikami zajmującymi się naliczaniem wynagrodzeń

8.      prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych

9.      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej uczniom zameldowanym na terenie gminy

10.  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom podręczników szkolnych

11.  wykonywanie czynności i zadań ekonomicznych i administracyjnych zleconych przez Dyrektora SCO.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej

2. List motywacyjny

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku starszego referenta.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm) w celu przeprowadzenia konkursu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35,  28-142 Tuczępy

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Starszego referenta SCO”

w terminie do 17 stycznia 2018 r. do godziny 15:00

lub przesłać pocztą (decyduje faktyczna data wpłynięcia dokumentów)

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe o warunkach pracy:

1.      Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Gminy Tuczępy.

2.      Wymiar czasu pracy na stanowisku starszego referenta – 40 godzin tygodniowo

3.      Praca przy monitorze komputerowym.

4.      Możliwość rozpoczęcia pracy od 01.02.2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

Inne informacje

Aplikacje, które wpłyną do wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tuczępach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Tuczępach

W terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o  terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Dyrektor SCO w Tuczępach zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny

 

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czerwiec
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2018-01-03 08:58:34
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2018-01-03 08:59:34
Ostatnia zmiana:2018-01-03 08:59:54
Ilość wyświetleń:216