Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

BGK-III.6845.4.2019

Tuczępy, 2019-11-21

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 poz. 506 z poźn zm. ),, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018 poz 2204 z poźn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. ( Dz. U. z 2014 poz. 1490  poźn zm.)

Wójt Gminy Tuczępy ogłasza przetarg na najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne:

-na działce nr ewid. 288/2 w miejscowości Tuczępy, nr lokalu 36 A

-na dz. 288/1 w miejscowości Tuczępy nr lokalu 35

Termin i miejsce przetargu: 23.12.2019r.(poniedziałek) godz.9.30 -siedziba Urzędu Gminy w Tuczępach( pok. nr 3)- licytacje według kolejności podanej powyżej


1. Organizatorem przetargu jest Gmina Tuczępy z siedzibą Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

2. Przedmiotem przetargu są:

  • lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Tuczępy położony w budynku Tuczępy 36A, o powierzchni użytkowej 165,50 m2( bez pomieszczeń kondygnacji podziemnej), lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej o charakterze usługowym, handlowym. Gmina Tuczępy nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. nieruchomość leży na obszarach oznaczonych symbolem U/PP –Ośrodek usługowy o znaczeniu ponadpodstawowym. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
  • lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Tuczępy położony w budynku Tuczępy 35, o łącznej powierzchni użytkowej 14,60 m2składający się z trzech pomieszczeń. Osobne wejście bezpośrednio do lokalu. Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność gospodarczą nieuciążliwą.Gmina Tuczępy nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. nieruchomość leży na obszarach oznaczonych symbolem U/PP –Ośrodek usługowy o znaczeniu ponadpodstawowym. Nieruchomość wolna jest od obciążeń

Wykaz obejmujący w/w lokale podany był do publicznego wglądu przez okres od 04.10.2019 r.-25.10.2019r.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego ustnego.


4. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych będących przedmiotem postępowania wynosi:

- 1655,00 zł netto, do w/w stawki należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT- lokal Tuczępy 36 A

- 146,00 zł netto, do w/w stawki należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT- lokal Tuczępy 35

Czynsz za najem będzie regulowany do dnia 10 każdego miesiąca.

5. Organizator zastrzega, że w lokalu użytkowym będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona działalność, której efektem będzie zakłócanie ciszy nocnej.
6. Do przetargu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy w terminie  (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Gminy w Tuczępach) do dnia 18 grudnia 2019 r. wpłacą na konto w BS w Stopnicy  numer konta: 49851910150020000702630012wadium w pieniądzu w wysokości:

-330 zł(słownie: trzysta trzydzieści złotych) tytułem: „Wadium do przetargu na najem nieruchomości Tuczępy 36 A”

- 20 zł ( słownie: dwadzieścia złotych) tytułem: „Wadium do przetargu na najem nieruchomości Tuczępy 35 „

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet czynszu. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy najmu, wadium ulega przepadnięciu, a przetarg unieważnieniu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg, zostanie mu zwrócone w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników przetargu przelewem na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu.

 

7. Minimalne postąpienie wynosi:

- 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych)-lokal Tuczępy 36 A

- 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych)- lokal Tuczępy 35


8. Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej:

- dowód osobisty
- dokument (lub jego kserokopię) potwierdzający wniesienie wadium,
- w razie potrzeby - pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu poświadczone przez notariusza lub pracownika Urzędu Gminy,
- oświadczenie wskazujące rodzaj działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w lokalu,

- oświadczenie, że uczestnik przetargu nie zalega z żadnymi opłatami i podatkami na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego,  ZUS, Urzędów Skarbowych,

- oświadczenie o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej oraz, w przypadku osób fizycznych, upoważnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących,
- oświadczenie, że uczestnik przetargu nie znajduje się w stanie upadłości,
- oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, z warunkami i regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.
 

9. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
- osoby prowadzące przetarg oraz ich małżonkowie i dzieci,
- osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym,

- osoby zalegające z opłatami na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego,  ZUS, Urzędów      Skarbowych,

- osoby znajdujące się w stanie upadłości,

- osoby figurujące w rejestrach dłużników.

10. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna procedurę przetargową podając cenę wywoławczą.

11. Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę netto w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego wygrywa przetarg.
12. Osoba wygrywająca przetarg będzie poinformowana w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu o dacie zawarcia umowy na warunkach podanych przed rozpoczęciem przetargu.
13. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony :

- lokal Tuczępy 36 A: 20 lat, czas na uruchomienie działalności to 6 miesięcy od daty podpisania umowy najmu lokalu.

- lokal Tuczępy 35 : 3 lata  

14. Przekazanie lokalu nastąpi w dniu zawarcia umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
15. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych, a w szczególności zobowiązany jest płacić za: dostawę wody, energii elektrycznej i cieplnej, gospodarowanie odpadami oraz odprowadzanie ścieków, a także opłacać podatek od nieruchomości.

W przypadku lokalu Tuczępy 36 ANajemca jest zobowiązany do ubezpieczenia lokalu od pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, zniszczenia, zalania i  innych zdarzeń losowych. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu, opłat za media, oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w przedmiocie najmu, Najemca jest zobowiązany wpłacić kaucję w wysokości  dwumiesięcznego czynszu brutto. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, po pomniejszeniu ewentualnych zaległości z tytułu czynszu i opłat za media.

16. Od przetargu odstępuje się w przypadku nie zaoferowania nawet minimalnego postąpienia.
17. Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej BIP Gminy Tuczępy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tuczępy

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pan Ireneusz Bień  -Inspektor w  Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Kontaktować można się osobiście w budynku Urzędu Gminy Tuczępy pokój nr 17 w godzinach przyjęć stron lub telefonicznie pod numerem (041) 3533135 wew. 26. w celu ustalenia terminu na zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Ogłoszenie zostaje powieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach, stronie internetowej oraz na BIP.

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2019-11-21 11:41:44
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2019-11-21 11:42:17
Ostatnia zmiana:2019-11-21 11:56:43
Ilość wyświetleń:59

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij