Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Tuczępach

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY TUCZĘPY

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I.. Nazwa i adres jednostki;

Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35,28-142 Tuczępy

II. Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska

III. Rola stanowiska w strukturze organizacyjnej Urzędu:

Komórka organizacyjna, w której skład wchodzi stanowisko pracy;

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Tuczępach.

Bezpośredni przełożony; Kierownik Referatu.

Podległość w strukturze organizacyjnej: Wójt Gminy.

IV.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

W zakresie ochrony środowiska:

1)   Nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania, oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2)    Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością wójta.

3)    Sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa.

4 ) Sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawianie ich Radzie.

3)    Gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

4)    Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu wójta.

5)    Przeprowadzanie postępowań o ocenach oddziaływania na środowisko i przygotowywanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

6)    Przygotowywanie decyzji o wyłączeniu z udostępnienia informacji o środowisku danych o wartości handlowej.

7)    Przygotowywanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku,

8)    Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

9)    Prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy w zakresie naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

10) Podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska.

11) Konsultowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

12) Udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

13) Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 

W zakresie porządku i czystości w gminie:

1)   Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

2)   Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych.

3) Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.

W zakresie ochrony krajobrazu:

1) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ochrony krajobrazu w związku z ustawą o ochronie krajobrazu,

2) Prowadzenie ewidencji reklam,

3 ) Utworzenie  i prowadzenie systemu opłat reklamowych,

3)    Naliczanie opłat reklamowych.

4)    Naliczanie kar pieniężnych za umieszczanie reklam niezgodnie z przepisami w zakresie zadań gminy.

5)    Egzekucja regulowania opłat reklamowych przez podmioty.

 

V. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1.   wykształcenie wyższe, wskazane techniczne z zakresu ochrony środowiska.

2.   doświadczenie w pracy w Urzędzie (jednostce), w tym na pokrewnych stanowiskach - min. 3 m-ce stażu w Urzędzie (jednostce)

3.   umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

4.   znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774), ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych, a także ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, kpa, instrukcji kancelaryjnej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

b. Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego i doświadczenie w obsłudze baz danych.

2.    samodzielność w podejmowaniu decyzji.

3.    umiejętność pracy w zespole.

4.    odpowiedzialność, asertywność, kreatywność, zdyscyplinowanie,

5.    sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,

6.    zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych,

7.    utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy.

8.    łatwość nawiązywania kontaktu, dobry kontakt z interesantem,

9.    znajomość języka obcego mile widziana.

V.         Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy ,parter . Obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

VI.         Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosił poniżej 6%

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:  

      1.            życiorys,

      2.            list motywacyjny.

      3.            kwestionariusz osobowy.

      4.            kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia.

      5.            kserokopie świadectw pracy,

      6.            posiadane referencje.

      7.            inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, wyszczególnione w punktach 3 i 4.

      8.            kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.- o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”

VII.         Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, u, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska”, w terminie do dnia 28 marca 2018 r., do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Tuczępy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuczępy www.tuczepy.bip.net.pl i na tablicy informacyjnej w holu Urzędu, Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.

Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy – Stanisława Stolarska (tel. 041 3533135).

 

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2018-03-13 11:00:03
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2018-03-13 12:59:55
Ostatnia zmiana:2018-03-13 13:13:39
Ilość wyświetleń:709

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij