Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.: Dz. U. z 2017r.poz. 1123)

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji:

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów – w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Forma złożenia  petycji:

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

·         oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę – w pozostałych przypadkach). Jeżeli  podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

·         wskazanie miejsca zamieszkania ( dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, nr domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję ( dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu  do których należy podać dane jak powyżej) adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania  lub  siedzibę każdego z tych podmiotów,

·         oznaczenie adresata petycji,

·         wskazanie przedmiotu petycji.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję – w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w  Urzędzie Gminy w Tuczępach  albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

·         petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez      podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca.

·         petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać dres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rozpatrywanie petycji:

·         petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia  jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),

·         adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem .

Jeżeli Wójt Gminy Tuczępy jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ja niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Miejsce składania petycji:

·         petycje składane do Wójta Gminy Tuczępy, bądź Rady Gmin y Tuczępy,  można w szczególności:

·         przesłać listownie, na adres Urzędu Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy,

·         przesłać elektronicznie na adres urzad@tuczepy.pl

·         przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

·         złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach: Sekretariat pokój 12

Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji:

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie  petycje są wnoszone. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tuczępy niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Tryb odwoławczy:

·         postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy
Źródło informacji:Marek Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2017-11-09 06:29:52
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2017-11-09 06:30:49
Ostatnia zmiana:2017-11-09 06:30:56
Ilość wyświetleń:198
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij