Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 42 /2017 WÓJTA GMINY TUCZĘPY z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy w Tuczępach

ZARZĄDZENIE NR 42 /2017

WÓJTA GMINY TUCZĘPY

z dnia  16 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy w Tuczępach

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.: Dz.U z 2016r., poz. 446) w związku z art. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( tj.: Dz.U. z 2017r., poz. 1123) zarządzam, co następuję:

§1.

Zarządzenie reguluje zasady przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Gminy w Tuczępach.

Postanowienia ogólne

§2

Zarządzenie niniejsze opracowano na podstawie:

1) art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.: Dz.U. z 2017r.,poz. 1123) zwanej dalej "ustawą",

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U z 2017r. poz. 1257) 

4) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

§ 3

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1)   komórka organizacyjna - referat lub samodzielne stanowisko pracy,

2) komórka merytoryczna- komórka organizacyjna zakładającą sprawę, odpowiedzialną za jej prowadzenie oraz załatwienie,

3)  prowadzący sprawę - osobę załatwiającą  merytorycznie daną sprawę, realizującą w tym zakresie przewidziane  czynności kancelaryjne, w szczególności rejestrowanie sprawy, przygotowywanie projektów pism w sprawie, dbanie o terminowość załatwienia sprawy i kompletowanie akt sprawy.

§4

Informację w sprawach przyjmowania i rozpatrywania petycji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczępy oraz wywieszenie na widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach.

§5

1.       Prowadzenie spraw petycji powierza się komórce organizacyjnej właściwej w sprawach skarg i wniosków stosownie do podziału zadań i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Tuczępach lub imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

2.       W siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach umieszcza się w widocznym miejscu informację wskazującą komórkę organizacyjną lub imiennie wyznaczonych pracowników prowadzących sprawy petycji.

§6

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji koordynuje i nadzoruje Sekretarz Gminy Tuczępy

Składanie petycji

§7

Petycja może być składana przez:

- osobę fizyczną,

- osobę prawną,

- jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

§8

1. Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;

2) podmiotu wnoszącego petycje;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

2. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

§9

1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

- zmiany przepisów prawa,

- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu, wnoszącego petycję,

- życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

2. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

3. Wzór petycji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§10

1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 29-142 Tuczępy,

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach: Sekretariat pok. 12

- droga elektroniczną na adres e-mail: urzad@tuczepy.pl

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Tuczępach na platformie e-PUAP

2. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Ewidencjonowanie petycji

§11

1. Petycje wpływające do Urzędu Gminy składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuczępach.

2. Pracownik Sekretariatu rejestruje petycję w rejestrze przesyłek wpływających oraz umieszcza w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu, określająca datę otrzymania petycji, liczbę załączników oraz numer z rejestru przesyłek wpływających.

3. Wójt lub Sekretarz Gminy w dekretacji wskazuje osobę lub komórkę organizacyjną wyznaczoną do merytorycznego załatwienia petycji, opatrując datą i podpisem.

4. Właściwość komórek organizacyjnych do załatwienia petycji wynika z podziału zadań i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Tuczępach.

5. Jeżeli petycja dotyczy spraw wchodzących w zakres zadań różnych komórek organizacyjnych lub prowadzących sprawy, w dekretacji wskazuje się komórkę organizacyjną  lub prowadzącego sprawę do którego należy ostateczne załatwienie sprawy. Wyznaczona komórka organizacyjna lub prowadzący sprawę stanowi wtedy komórkę merytoryczną.

§12

Po dokonaniu czynności związanych z przyjęciem i zarejestrowaniem petycji pracownik Sekretariatu niezwłocznie przekazuje petycję, za potwierdzeniem odbioru w rejestrze przesyłek wpływających, do komórki merytorycznej w sprawach petycji, o której mowa w §5.

§13

1. Komórka merytoryczna w sprawach petycji rejestruje petycję dokonując odpowiedniego wpisu danych w spisie spraw oraz nanosi znak sprawy w górnej części pisma na jego pierwszej stronie, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Petycje tworzą akta sprawy i otrzymują znak sprawy:

OR.I. 152. Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli / kategoria A/

3. W przypadku, gdy petycja dotyczy sprawy już wszczętej, pismo takie dołącza się do akt sprawy, nanosząc na nie znak sprawy.

4. Komórka merytoryczna w sprawach petycji informuje inne komórki organizacyjne o znaku prowadzonej sprawy. Używając znaku sprawy nadanego przez komórkę merytoryczną, komórki  inne niż merytoryczne przekazują do akt sprawy komórki merytorycznej opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji.

§14

1. Komórka merytoryczna w sprawach petycji prowadzi rejestr petycji według wzoru określonego w załączniku nr 2, który jest niezwłocznie aktualizowany o dane dotyczące przebiegu postępowania ( w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji).

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tuczępach oraz Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia - oraz pozostałe dane, o których mowa w ust. 1.

Rozpatrywanie petycji

§15

1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej  złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Petycje pozostawia się bez rozpatrzenia jeżeli nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję lub nie wskazuje miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.

3. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy wzywa się, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

4. O sposobie załatwienia petycji zawiadamia się wnoszącego petycję według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§16

Komorka organizacyjna odpowiedzialna za merytoryczne rozpatrzenie petycji przygotowuje projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji i przekazuje go do akceptacji przez Wójta Gminy  lub Sekretarza Gminy oraz kompletuje akta sprawy.

§17

1. Po ostatecznym załatwieniu petycji komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej załatwienie przekazuje kopię zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji wraz z aktami sprawy do komórki merytorycznej w sprawach petycji celem przechowywania w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminu ich załatwiania.

2. Komórka merytoryczna w sprawach petycji przechowuje dokumentację w sprawach petycji oraz zapewnia ich terminowe załatwienie.

3. Komórki organizacyjne właściwe do załatwienia petycji ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwienie petycji.

§18

1. Komórka merytoryczna w sprawach petycji przygotowuje corocznie w terminie do 30 czerwca zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuczępy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§19

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Tuczępach.

§20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik Nr 1 (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy
Źródło informacji:Marek Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2017-11-09 06:20:27
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2017-11-09 06:30:49
Ostatnia zmiana:2017-11-09 06:30:56
Ilość wyświetleń:160
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij