Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Tuczępy.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2017. Wójta Gminy Tuczępy z dnia 22 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE

WOJTA GMINY TUCZĘPY

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I.. Nazwa i adres jednostki;

Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35,28-142 Tuczępy

II. Stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds, ochrony środowiska

III. Rola stanowiska w strukturze organizacyjnej Urzędu:

Komórka organizacyjna, w której skład wchodzi stanowisko pracy;

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Tuczępy.

Bezpośredni przełożony; Kierownik Referatu.

Podległość w strukturze organizacyjnej: Wójt Gminy.

IV.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

W zakresie ochrony środowiska:

1)   Nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania, oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2)    Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością wójta.

3)    Sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa.

4 ) Sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawianie ich Radzie.

3)    Gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

4)    Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu wójta.

5)    Przeprowadzanie postępowań o ocenach oddziaływania na środowisko i przygotowywanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

6)    Przygotowywanie decyzji o wyłączeniu z udostępnienia informacji o środowisku danych

      o wartości handlowej.

7)    Przygotowywanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku,

8)    Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających

      informacje o środowisku i jego ochronie.

9)    Prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy w zakresie naliczania opłat za

      gospodarcze korzystanie ze środowiska.

10) Podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów z

      zakresu ochrony środowiska.

11) Konsultowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod względem zgodności z

      przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

12) Udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony

      środowiska.

13) Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących

      ochrony środowiska.

 

W zakresie porządku i czystości w gminie:

1)   Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

2)   Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych.

3) Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.

W zakresie ochrony krajobrazu:

1) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ochrony krajobrazu w związku z ustawą o ochronie krajobrazu,

2) Prowadzenie ewidencji reklam,

3 ) Utworzenie  i prowadzenie systemu opłat reklamowych,

3)    Naliczanie opłat reklamowych.

4)    Naliczanie kar pieniężnych za umieszczanie reklam niezgodnie z przepisami w zakresie

zadań gminy.

5)    Egzekucja regulowania opłat reklamowych przez podmioty.

 

V. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 a. Wymagania niezbędne:

1.   wykształcenie wyższe, wskazane techniczne z zakresu ochrony środowiska lub administracyjne.

2.   doświadczenie zawodowe poza Urzędem (jednostką) przy wykonywaniu podobnych czynności - 1 rok lub doświadczenie w pracy w Urzędzie (jednostce), w tym na pokrewnych stanowiskach - 6 m-cy lub 6 m-cy stażu w Urzędzie (jednostce)

3.   umiejętność bieglej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

4.   znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych, a także ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o samorządzie gminnym,

        o finansach publicznych, kpa, instrukcji kancelaryjnej,

b. Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego

i doświadczenie w obsłudze baz danych.

2.    samodzielność w podejmowaniu decyzji.

3.    umiejętność pracy w zespole.

4.    odpowiedzialność, asertywność, kreatywność, zdyscyplinowanie,

5.    sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,

6.    zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych,

7.    utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy.

8.    łatwość nawiązywania kontaktu, dobry kontakt z   interesantem,

9.    znajomość języka obcego mile widziana.

 

V.         Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy ,parter . Obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

VI.         Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosił poniżej 6%

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 

      1.            życiorys,

      2.            list motywacyjny.

      3.            kwestionariusz osobowy.

      4.            kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i uprawnienia.

      5.            kserokopie świadectw pracy,

      6.            posiadane referencje.

      7.            inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, wyszczególnione w punktach 3 i 4.

      8.            kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.- o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902). "

VII.         Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, u, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska”, w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r., do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Tuczępy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuczępy www.tuczepy.bip.net.pl i na tablicy informacyjnej w holu Urzędu, Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.

Informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy – Stanisława Stolarska (tel. 041 3533135).

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Tuczępy
Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2017-05-22 14:55:39
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2017-05-22 14:57:39
Ostatnia zmiana:2017-05-22 14:57:41
Ilość wyświetleń:622
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij