Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁASZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI w TUCZĘPACH

OGŁASZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tuczępach

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze księgowego Zespołu.

Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 Spełnia jeden z poniższych warunków:

a. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe

a. Znajomość przepisów ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości.

b. Znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy.

c. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

d. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

 

Wymagania  związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), Internetu,  programów księgowych,  programu ZUS-płatnik, programu SIO oraz sprzętu biurowego.

2. Znajomość zagadnień gospodarki finansowej jednostki budżetowej, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.

3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela  oraz prawa podatkowego.

4. Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego- preferowane w jednostkach sektora finansów publicznych.

5. Doświadczenie zawodowe  w jednostkach oświatowych w zakresie samodzielnego prowadzenia kadr i płac z uwzględnieniem specyfiki obowiązującej w placówkach oświatowych.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Samodzielne prowadzenie rachunkowości Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz jednostek oświatowych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bieżącego wydatków i dochodów, ZFŚS oraz rachunków środków unijnych.

3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych miesięcznych/kwartalnych/rocznych oraz informacji dodatkowych wymaganych przez jednostki nadzorujące.

4. Przygotowywanie projektów budżetu szkoły oraz harmonogramu wydatków.

5. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji planu finansowego szkół, przygotowywanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.

6. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki, sprawozdań GUS, informacji podatkowych, deklaracji do ZUS, PFRON, miesięcznych informacji o wynagrodzeniu  i zatrudnieniu nauczycieli z podziałem na awans zawodowy, kwartalnych i rocznego sprawozdania z średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz innych sprawozdań i informacji wymaganych przez instytucje nadzorujące.

7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szkoły, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych   i finansowych.

8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON-em, związkami zawodowymi, rozliczanie samochodu służbowego.

9. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce.

10. Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

11. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

12. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

13. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych i płacowych.

14. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostek oświatowych.

16. Współpraca z instytucjami nadzorującymi.

17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej

2. List motywacyjny

3. Kserokopie świadectw pracy

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35,  28-142 Tuczępy

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego GZOS i P”

w terminie do 20 lipca 2016 r. do godziny 15:00

lub przesłać pocztą (decyduje faktyczna data wpłynięcia dokumentów)

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe o warunkach pracy:

1.      Stanowisko w biurze jednoosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Gminy Tuczępy.

2.      Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1etat (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo).

3.      Praca przy komputerze.

4.      Możliwość rozpoczęcia pracy od 01.08.2016 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

 

Inne informacje

Pierwszy etat naboru – otwarcie i analiza złożonych dokumentów nastąpi dnia 21.07.2016 r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Informacja o wyłonieniu kandydatów do drugiego etapu naboru oraz rozstrzygnięciu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Tuczępy.

 

 

Dyrektor GZOS i P w Tuczępach                             

Metadane

Podmiot udostępniający:GZOSIP
Źródło informacji:Dorota Czerwiec
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2016-07-06 11:30:12
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2016-07-06 11:31:56
Ostatnia zmiana:2016-07-06 11:32:10
Ilość wyświetleń:900

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij