Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony/ licytacja ustna/ na sprzedaż prawa własności nieruchomości

 

Wójt Gminy w Tuczępach


na podstawie art.18 ust 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.37 ust.1,art.38 ust.1 ,art.40 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarowaniu nieruchomościami / tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 102,poz.6513/, i paragrafu 1,2,3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy(Dz. U. z 2004 nr 207 , poz.2108 z późn. zm) uchwały Rady Gminy Tuczępy Nr XVIII/149/09 z dn. 30.04.2009, nr VI/66/2003 z dn. 15.12.2003, nr XXIII/192/2010 z dn. 29.01.2010. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony/ licytacja ustna/ na sprzedaż prawa własności nieruchomości będącej własnością Gminy Tuczępy eksponowanym w wykazie z dnia 25.02.2013r w siedzibie Urzędu , na stronie internetowej gminy oraz w sołectwie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości pochodzące z PFZ

Lp.

Nr działki

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

4

122

0.5790

36584

Dobrów

Dojazd do działki od drogi Tuczępy –Grzybów drogami gruntowymi, usytuowana przy granicy z gruntami wsi Wierzbica. Jest porośnięta drzewostanem leśnym. Od zachodu sąsiaduje z gruntami leśnym , od wschodu i południa z gruntami rolnymi

6 500,00 zł

650,00

100,00

5

124

5.6937

36584

Dobrów

Położona po północnej stronie drogi Tuczępy- Grzybów . Przez działkę biegnie napowietrzna linia energetyczna WN o kierunku południowy-wschód: północny zachód, ze stalowym słupem, w granicach

działki. Teren działki porośnięty drzewostanem jak olcha i topola. Drzewostanu nie posiada pas gruntu wzdłuż linii energ. oraz pas gruntu wzdłuż wschodniej granicy działki.

145 500,00 zł

14550,00

1500,00

6

125

0,1220

36584

Dobrów

Położona po południowej stronie drogi relacji Tuczępy-Grzybów, blisko pasa kolejowego. Posiada kształt trójkąta, przy granicy działki rosną pojedyncze brzozy Przez teren działki biegnie napowietrzna linia energetyczna ŚN, z podwójnym słupem betonowym, w granicach działki.

1 500,00zł

150,00

50,00

8

136

6.4484

36584

Dobrów

Zlokalizowana jest w odległości ok 1200m od drogi Tuczępy- Grzybów. Od strony wschodniej graniczy z nieruchomością zabudowaną o charakterze przemysłowym, od strony zachodniej przylega do rowu. Tylko na odcinku ok. 20 m graniczy z drogą. Północno wschodnią część działki jest porośnięta olszą w wieku ok. 10 lat; w pozostałej części działka w całości porośnięta brzozą o pierścienicy od 8 cm do 25 cm.

83 000,00zł

8300,00

830,00

9

141

0.3726

36584

Dobrów

Położona po północnej stronie drogi Tuczępy-Grzybów, w całości porośnięta brzozą o pierśnicy najczęściej od 8cm do25cm

12 100,00zł

1210,00

130,00

10

143

1.3548

36584

Dobrów

Położona po północnej stronie drogi Tuczępy-Grzybów, w całości porośnięta brzozą o pierśnicy najczęściej od 8cm do25cm

43 400.00zł

4340,00

440,00

26

136/1

7,0577

36584

Rzędów

Działka usytuowana jest po północnej stronie drogi asfaltowej prowadzonej z Tuczęp do Grzybowa działka w części przylegającej do drogi asfaltowej jest zadrzewiona brzozą . Ponadto znajdują się na niej pozostałości – resztki murów po istniejącym tam niegdyś siedlisku.

313 100,00 plus 23% VAT

31310,00

3200,00

27

175/3

11,1190

36584

Rzędów

Obszar działki rozciąga się na południe od drogi asfaltowej prowadzonej z Tuczęp w kierunku Grzybowa działka w południowej części na niewielkim obszarze jest zadrzewiona . Ukształtowanie pionowe obszaru nieruchomości jest z różnicowane działka wg ewidencji gruntów obejmują grunty orne o klasach bonitacyjnych IIIa,IIIb,IVa pastwiska w kl IV-V ponadto obejmują grunty zadrzewione , nieużytki i rowy. Działka 175/3 w części ca. 6,00ha użytkowana jest bezumownie z prawem zebrania pożytków zgodnie z przepisem prawa cywilnego

488 900,00 plus 23% podatek VAT

48890,00

4900,00

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i innych zobowiązań


Brak planu zagospodarowania przestrzennego - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy działki o nr :

Działki o nr124,125 położone w Dobrowie położone są na obszarach przeznaczonych do zalesienia,ponadto przez działkę 124 przebiega linia średniego napięcia , dla której w „Studium” został wyznaczony pas techniczny szerokości ca. 50mb.Działki nr 122,136,141i 143 położone są w terenie istniejących lasów. Działki nr 136/1 i 175/3 w m. Rzędów leżą w części na obszarach użytków rolnych o średniej przydatności rolniczej, na których dopuszcza się zabudowę służącą produkcji i własnemu przetwórstwu rolnemu oraz częściowo na kompleksach o dużej przydatności rolniczej z preferencją rolnictwa ekologicznego i zakazem zabudowy obiektów nie mających związku funkcjonalnego z produkcją rolną. Ponadto dla tych obszarów jest obowiązkowe sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze względu na istniejące uwarunkowania

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 20 czerwca 2013 r o godz. 10 oo w siedzibie Urzędu Gminy Tuczępy pok nr 1 , każda nieruchomość będzie licytowana oddzielnie wg kolejności z wykazu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej wysokości ceny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do 17czerwca 2013r na konto Urzędu Gminy Tuczępy 44851910150020000702630005 BS/O Tuczępy / z zaznaczeniem na jakie nr działek/ Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, adres stałego zamieszkania,nr PESEL i NIP,osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, osoby prawne - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu oraz oryginał pełnomocnictwa jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika.)

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 167,poz.1758 z póź.zm./.winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości , jeżeli przetarg wygra , winien je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka , zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT jest płatna jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Termin zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży zostanie ustalony do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu możne odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie pełnej kwoty uzyskanej w przetargu – Koszty zawarcia umowy kupna sprzedaży ponosi nabywca.

Informuje się , że

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji o nieruchomości będących przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach pok. Nr 14 tel 41/3533135 ogłoszenie widnieje na stronie internetowej gminy www.tuczepy.pl

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-04-11 09:51:39
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-04-11 09:52:25
Ostatnia zmiana:2013-04-11 09:52:41
Ilość wyświetleń:876

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij