Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy w Tuczępach na podstawie art. 30 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1996r z późn zmianami) i art 35 ust1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 Dz.U. Nr 102,poz. 651) oraz uchwały Rady Gminy Tuczępy Nr XX/143/02 z dn. 26.03.2002, nr XIX/135/2001 z dn. 28.01.2001, nr XXIII/192/2010 z dn. 29.01.2010 ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości pochodzące z PFZ

Lp

Nr działki

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis

Wartość

1

175/3

11.1190

36584

Rzędów

Działka nr 175/3 zlokalizowana jest po południowej stronie drogi asfaltowej prowadzącej Tuczęp w kierunku Grzybowa;działka 136/1 usytuowana jest po północnej stronie tej drogi. Stanowią duży kompleks gruntów po Kopalni Siarki . Dz. wg ewidencji gruntów, obejmują grunty orne o dobrych klasach bonitacyjnych; IIIa,IIIb oraz pastwiska klasy b bonitacyjnej III i IV, ponadto obejmuje również grunty zadrzewione, nieużytki i rowy. Na gruncie jest jednakowy obszar obejmujący grunty nieużytkowane, zachwaszczone miejscami zakrzewione. Działka 136/1w części przylegającej do drogi asfaltowej jest zadrzewione brzozą. Ponadto znajdują się na niej pozostałości- resztki murów po istniejącym tam niegdyś siedlisku. Działka nr 175/3 w południowej części, na niewielkim obszarze jest zadrzewiona, ukształtowanie pionowe obszaru nieruchomości jest zróżnicowane.

488900,00 plus 23% podatek VAT

2

136/1

7,0577

36584

Rzędów

313100,00 plus 23% podatek VAT

3

137

0,2854

36584

Dobrów

Działki nr 137 i 138 położone po północnej stronie drogi relacji Tuczępy -Grzybów. Działki miejscami porośnięte brzozą wyrosłą z samosiewu

11300,00zł plus 23% podatek VAT

4

138

0,1146

36584

Dobrów

5100,00zł plus 23% podatek VAT

5

119

0,9989

36584

Dobrów

Położona jest w obszarze gruntów po kopalnianych, którymi otoczona jest ze wszystkich stron. Nie posiada dostępu do drogi publicznej.

4 350,00 zł

6

122

0,5790

36584

Dobrów

Działka usytuowana jest przy granicy z gruntami wsi Wierzbica. Jest porośnięta drzewostanem leśnym. Od zachodu sąsiaduje z gruntami leśnymi, od wschodu i południa z gruntami rolnymi, dojazd do działki od drogi Tuczępy – Grzybów drogą gruntową.

6 500,00 zł

7

124

5,6937

36584

Dobrów

Położona po północnej stronie drogi Tuczępy -Grzybów. Przez działkę biegnie napowietrzna linia energetyczna WN o kierunku południowy- wschód: północny- zachód, ze stalowym słupem w granicach działki. Teren działki porośnięty drzewostanem jak olcha i topola. Drzewostanu nie posiada pas gruntu wzdłuż linii energetycznej, oraz pas gruntu wzdłuż wschodniej granicy działki.

145 500,00 zł

8

125

0,1220

36584

Dobrów

Położona po południowej stronie drogi relacji Tuczępy-Grzybów blisko pasa kolejowego. Posiada kształt trójkąta, przy granicy działki rosną pojedyncze brzozy . Przez teren biegnie napowietrzna linia energetyczna ŚN z podwójnym słupem betonowym.

1 500,00 zł

9

130

0,2321

36584

Dobrów

Położoną po północnej stronie drogi Tuczępy- Grzybów. Od strony wschodniej przylega również do drogi asfaltowej. W całości porośnięta jest brzozą wyrosłą z samosiewu

6 700,00 zł

10

136

6,4484

36584

Dobrów

Działka zlokalizowana jest w odległości ok. 1200m od drogi Tuczępy-Grzybów. Od strony wschodniej graniczy z nieruchomością zabudowaną o charakterze przemysłowym, od strony zachodniej przylega do rowu. Tylko na odcinku ok 20 m graniczy z droga . Północno-wschodnia część działki jest porośnięta olszą w wieku ok 10 lat; w pozostałej części działka w całości porośnięta brzozą.

83 000,00 zł

11

141

0.3726

36584

Dobrów

Działki położone po północnej stronie drogi Tuczępy-Grzybów w całości porośnięte brzozą

12100,00zł12

143

1,3548

36584

Dobrów

43 400,00 zł

13

513

3,91

36584

Wierzbica

Wyceniane działki stanowią kompleks gruntów położonych w północnej części wsi, poza istniejąca zabudowa wsi w obszarach gruntów rolnych i leśnych. Dojazd do działek od drogi asfaltowej relacji Tuczepy-grzybow droga gruntowa ok. 1 km. Wyceniane działki to dwa kompleksy gruntów podzielone droga dojazdową. Od strony północnej znajdują się blisko obszaru zajętego pod CS2 . WG ewidencji stanowią grunty orne, natomiast w rzeczywistości stanowią grunty leśne.

Działki o nr 655,656,657,658,662, 663, 664,665, 666 stanowią lasy liściasty- 70% klon pozostały drzewostan to brzoza, topola, robinia akacjowa. działki o nr 513,555,556, 557,558,559 również stanowią las liściasty mieszany 35% klon, 35% topola , robinia akacjowa 25%,brzoza 5%.przez działki biegnie podziemna sieć gazowa, o kierunku południowy-wschód;północny zachód, wzdłuż której wykonana jest przecinka.

31 600,00 zł

14

555

1,12

36584

Wierzbica

9 000,00 zł

16

556

0,51

36584

Wierzbica

4 300,00 zł

17

557

0,55

36584

Wierzbica

4 600,00 zł

18

558

1,08

36584

Wierzbica

8900,00zl

19

559

1,1

36584

Wierzbica

9 000,00 zł

20

655

2,22

36584

Wierzbica

20 400,00 zł

21

656

3,33

36584

Wierzbica

30.350,00zl

22

657

1,72

36584

Wierzbica

15 900,00 zł

23

658

0,77

36584

Wierzbica

7 200,00 zł

24

662

0,56

36584

Wierzbica

5 100,00 zł

25

663

0,53

36584

Wierzbica

5 000,00 zł

26

664

1,15

36584

Wierzbica

10700,00zl

27

665

1,11

36584

Wierzbica

10300,00zl

28

666

1,12

36584

Wierzbica

10400,00zl

29

211/3

0,54

36585

Podlesie

Dostęp do działki bezpośrednio z drogi asfaltowe powiatowej relacji Tuczępy - Szydłów, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej,Nieruchomość niezabudowana, cechy fizyczne działki są korzystne jest bardzo szeroka ok 50 m od strony drogi działka silnie zakrzewiona zdziczałą roślinnością wysoką pozostałości starego sadu

16600,00zł plus 23% podatek VAT

Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości przejętej na własność gminy.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy działki o nr 513,555,556,557,558,559,655,656, 657,658,662,663,664,665,666 położone w Wierzbicy przeznaczone są do zalesienia.

Działki o nr 119,125 położone w Dobrowie położone są na obszarach przeznaczonych do zalesienia,

działka nr ew. 124 w Dobrowie leży na obszarach przeznaczonych do zalesienia ponadto przez działkę przebiega linia średniego napięcia, dla której w studium” został wyznaczony pas techniczny szerokości ca 50mb.

Działki nr 122,130,136,141,143 położone są w terenie istniejących lasów,

działki nr 137,138 położone są w obszarze oznaczonych symbolem RPU-GO – obszarze rozwojowym dla funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych oraz związanym z gospodarką odpadami (w tym zalesień) – o zakresie sprecyzowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

Działka nr 211/3 na głębokości 70m od drogi powiatowej położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz usług podstawowych, w pozostałej części przeznaczona jest do zalesienia.

Działki o nr 175/3,136/1 położone są w części na obszarach użytków rolnych o średniej przydatności rolniczej, na których dopuszcza się zabudowę służącą produkcji i własnemu przetwórstwu rolnemu oraz częściowo na kompleksach o dużej przydatności rolniczej z preferencja rolnictwa ekologicznego i zakazem zabudowy obiektów nie mających związku funkcjonalnego z produkcja rolną. Ponadto dla tych obszarów jest obowiązkowe sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze względu na istniejące uwarunkowania.

Ponadto informuje się , że w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1/ przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złożył wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , termin złożenia wniosku określa się od 23.02.2011 do 06.04.2011

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie termin złożenia wniosku określa się od 23.02.2011 do 06.04.2011r

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tuczępach przez okres 21 dni, informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.tuczepy.pl

Metadane

Źródło informacji:Alicja Porębska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2011-02-23 14:30:45
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2011-02-23 14:31:27
Ilość wyświetleń:1161

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij