Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WÓJT GMINY

  Tuczępy

 

Tuczępy, 22.10.2009 r.

Znak:BGK-7624 /3/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz. 1071, ze zmianami) i art.33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227) Wójt Gminy Tuczępy

 

zawiadamiam

 

że w dniu 05.08.2009r. na wniosek ( data wpływu uzupełnionego wniosku 05.10.2009 r.) CONTROL PROCESS S.A, 33-100 Tarnów, ul. Skrzyszowska 6 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

 „Zakład Produkcji Granulatów i Kruszyw w technologii „Geodur” w Dobrowie gmina Tuczępy” na działce położonej w obrębie  Dobrów,  nr ewid gruntu 121/66 związanego z budową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w budynku Urzędu Gminy w Tuczępach pokój nr 13 oraz składać w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach 13.

 

 

Ponadto zgodnie z art. 29, art.33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199 poz.1227) informuję , że;

-         przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

-         wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące powyższego przedsięwzięcia w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Tuczępy, pok.Nr 13 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tuczępy

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 2 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz.2573 ze zmianami) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko , dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje Wójt Gminy Tuczępy po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z:

  • Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Środowiska

oraz po zasięgnięciu opinii 

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii .

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo      z przyczyn niezależnych od organu

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na;

- stronie internetowej Urzędu: bip.tuczepy.org.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

- na tablicy ogłoszeń miejscowości realizacji przedsięwzięcia: Dobrów,

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. CONTROL PROCESS S.A. , 33-100 Tarnów. Ul. Skrzyszewska 6.
  2. Gmina Tuczępy , 28-142 Tuczępy35.
  3. Strony wg odrębnego wykazu
  4. A/a.

 

                                                                 Wójt Gminy Tuczępy

                                                                  Leopold Łabęcki

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2009-10-22 12:09:03
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2009-10-22 12:09:30
Ostatnia zmiana:2009-10-22 12:10:23
Ilość wyświetleń:1017
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij