Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Decyzja o umorzeniu postępowania.

Tuczępy, 2009-07-20

BGK.DŚ - 7624/ 5 /08/09

Decyzja
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.153 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227) postanawiam umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie”


U z a s a d n i e n i e :


W dniu 17 października 2008 r. zostało wszczęte na wniosek Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie , Rzedów 40, 28-142 Tuczępy, postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie”

polegającego między innymi na ;

  • przebudowie istniejącego budynku położonego w Rzędowie 40 na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji oraz doposażenie go w sprzęt biurowy i elektroniczny oraz materiały dydaktyczne, dotyczące ekologii.

  • zagospodarowaniu terenu wokół budynku : zmodernizowaniu parkingu dla samochodów osobowych, utworzeniu miejsc parkingowych ( 13 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz zmodernizowaniu chodników i podjazdów.

przewidzianego do realizacji na terenie m. Rzędów , nr ewid. gruntu 122/7 oraz m. Dobrów , nr ewid. gruntu 144/15.


Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar

- jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej "decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach".

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późniejszymi zmianami) wydanym w zgodzie z art.4 ust.2 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku mówiący że, Państwa Członkowskie mogą za pomocą progów lub kryteriów określić czy dane przedsięwzięcie podlega ocenie wpływu na środowisko, nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl § 3 ust 1 pkt 53 cyt. Rozporządzenia, sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może wymagać budowa garaży lub parkingów samochodowych , lub zespołów parkingów, dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych. Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie będzie między innymi związane z realizacją 13 miejsc parkingowych.

Rozporządzenie nie kwalifikuje również przebudowy o charakterze wnioskowanym przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi , która będzie miała jedynie związek ze zmianą funkcji istniejącego obiektu do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .

Powyższe zwalnia podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.

Brak podstawy prawnej do wydania decyzji obliguje organ właściwy do jej wydania do umorzenia postępowania z urzędu, jako bezprzedmiotowe.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Tuczępy, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2009-07-20 11:01:51
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2009-07-20 11:04:03
Ostatnia zmiana:2009-07-20 11:04:33
Ilość wyświetleń:979

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij