Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  BGK-341/10/07. Nazwa zadania:  Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Tuczępy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Strona WWW: www.tuczepy.pl

E-mail: ugtuczepy@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania:

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.tuczepy.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie przy osobistym odbiorze w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą jedynie za pokryciem kosztów przesyłki.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją  budynku Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

 

- powierzchnia ścian przeznaczonych do termomodernizacji - 391,356  m2

- wymina stolarki okiennej i drzwiowej  - 52,08 m2

oraz następujace roboty budowlane

- roboty rozbiórkowe

- roboty budowlane- murowe, zbrojarsko betoniarskie, izolacyjne

- tynki zewnętrzne, rusztowania

- dach konstrukcja , pokrycie

- obróbki blacharskie

- instalacja odgromowa

- docieplenie ścian styropianem i wykonanie elewacji zewnętrznej metoda lekką - mokrą,

- obłożenie schodów zewnętrznych 

- inne drobne roboty  niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu przetargu

szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót  stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

Wspólny Słownik Zamówień:

przedmiot główny kod CPV :

 

45321000- 3    -  izolacja cieplna

45324000-4     -  tynkowanie

 

 

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

45321000-3

izolacja cieplna

 

45324000-4

tynkowanie

 

 

 

 

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   .

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.10.2007 roku

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000,00 zł , słownie: dwa tysiące złotych 00/100 .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#61

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-14 do godz. 10.00

  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 13

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-14, o godz. 10.15

  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 1 - sala konferencyjna

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-14

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

postępowanie przetargowe nie będzie prowadzone przy użyciu dynamicznego systemu zakupów

..............................

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

..............................

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  149753-2007 z dnia 24.08.2007 r

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (954.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2007-08-17 09:21:04
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2007-08-17 09:21:55
Ostatnia zmiana:2007-08-28 09:11:17
Ilość wyświetleń:1763
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij